dai diamante non nasce niente - dal letame nascono fior... Nothing grows out of precious diamonds,
Out of dung, the flowers do grow... (Fabrizio de Andrè)


inilah dunia yang kulihat dengan mataku